Disse forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, Advida Advokatpartnerselskab leverer til klienten, med mindre andet er aftalt skriftligt.

 

1.  Udførelse af opgaven

Advida Advokatpartnerselskab og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, Retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler undersøges det ved modtagelsen af en sag, om der eksisterer interessekonflikter, som forhindrer os i at påtage os sagen.

Advida Advokatpartnerselskab er undergivet reglerne i Hvidvaskningsloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter de herom gældende regler.

Til brug for behandling af en sag skal vi som følge heraf altid have kopi af sygesikringskort samt kopi af enten pas eller kørekort.

Advida Advokatpartnerselskab opbevarer alle sagsakter på arkiv i tre år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning, bortset fra, at Advida Advokatpartnerselskab kan tilbageholde materialet, indtil fuld betaling har fundet sted.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Advida Advokatpartnerselskab leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Advida Advokatpartnerselskab har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Vi korresponderer blandt andet via E-mail. Ikke al E-mailkorrespondance er krypteret, og vi er ikke ansvarlige for vira, ikke godkendte ændringer, manipulationer o.lign.

 

2.  Honorar, fakturering og klientmidler

Advida Advokatpartnerselskab fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde udenfor normal arbejdstid, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af Advida Advokatpartnerselskabs ydelser, det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden, og det opnåede resultat.

Standses en opgave, før den er fuldført p.g.a. forhold, der ikke kan tilskrives Advida Advokatpartnerselskab, beregnes der salær efter medgået tid, med mindre andet aftales skriftligt. Dette gælder også i de tilfælde, hvor opgaven afbrydes efter anbefaling fra Advida Advokatpartnerselskab.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder tinglysningsafgift, stempelgebyr, retsafgift, og andre afgifter og gebyrer af enhver art, rejse- og opholdsudgifter, forplejning og større kopierings- og forsendelsesudgifter, skal betales udover salæret.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde honoraret beregnes på, f.eks. de timepriser der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold gives klienten oplysninger om honoraret, før arbejdet påbegyndes. Enhver angivelse af salær ved sagens begyndelse og i dens forløb er et vejledende og ikke-forpligtende estimat.

Advida Advokatpartnerselskab fakturerer normalt som minimum kvartalsvis bagud og med større hyppighed, hvis tidsforbruget giver anledning til det. Der kræves dog forudbetaling af større eksterne omkostninger.

Klienten hæfter for fakturabeløbet, selvom der måtte være indgået aftale om, at fakturaen sendes til tredjemand for betaling.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, der betros Advida Advokatpartnerselskab, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

 

3.  Fortrolighed og insiderregler

Advida Advokatpartnerselskab behandler alle oplysninger modtaget af eller om klienten fortroligt. Alle i Advida Advokatpartnerselskab er pålagt en udvidet tavshedspligt, og derudover har Advida Advokatpartnerselskab sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

Alle i Advida Advokatpartnerselskab er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 

4.  Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Advida Advokatpartnerselskab er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Ansvaret er dog for såvel Advida Advokatpartnerselskab som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb svarende til den maksimale dækning på advokatansvarsforsikringen, som oplyses på forlangende. Advida Advokatpartnerselskab er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Advida Advokatpartnerselskab og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Advida Advokatpartnerselskabs partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advida Advokatpartnerselskab har henvist klienten til, ligesom Advida Advokatpartnerselskab og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advida Advokatpartnerselskab efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

 

5.  Uafhængighed og interessekonflikter

Det er af afgørende betydning for vores virke som advokater i et retssamfund, at vi er uafhængige, og at vore klienter har tillid til os og ved, at vi altid kun varetager klienternes interesser.

De Advokatetiske Regler foreskriver, at advokater ikke må bistå en klient i en situation, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger en nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår. Reglen indebærer, at vi altid her på kontoret, når vi modtager en sag, sikrer os, at der ikke opstår risici for, at der indtræder en interessekonflikt.

Vi opfordrer altid vore klienter til straks at give os besked, såfremt en klient skulle blive opmærksom på, at der er risici for, at vores uafhængighed er truet, eller at en interessekonflikt kan opstå.

 

6.  Lovvalg og værneting

Advida Advokatpartnerselskabs rådgivning og andre ydelser samt disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Evt. konflikter skal søges løst ved direkte forhandling mellem parterne. Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling indenfor 14 dage efter fremkomsten af en skriftlig klage, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved de danske domstole. Sag skal anlægges ved Advida Advokatpartnerselskabs hjemting. Klienten er dog altid berettiget til at forelægge eventuelle klagepunkter for advokatmyndighederne efter gældende regler.

 

7.  Spørgsmål og kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til vore forretningsbetingelser, din sag eller til kontoret i øvrigt, henviser vi til, at du altid kontakter den advokat eller advokatfuldmægtig, der behandler din sag.

Vore kontaktoplysninger er som følger:

 

Advida Advokatpartnerselskab

Ahlgade 15, 1.

4300 Holbæk

Tlf.   59 43 73 00

Fax.  59 44 20 58

 

© Advida Avokater - Forretningsbetingelser