Nye regler i retssager

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Der er netop trådt en række ændringer af retsplejeloven i kraft. En væsentlig nydannelse  er at retsplejelovens regler om syn og skøn er blevet modaniseret. Syn og skøn er en meget brugt metode til at opnå en sagkyndig vurdering af tekniske spørgsmål under en rets- eller voldgiftssag. Ved syn og skøn afgiver en skønsmand, der… Read more »

Ny partner hos Advida Advokater

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

 Dan Jordy er indtrådt i partnerkredsen i advokatvirksomheden.  Dan Jordy startede sin juridiske løbebane ved som kun 24-årig at få sin juridiske embedseksamen i 1999 fra Københavns Universitet.  Han indledte sin karriere i revisionsbranchen og har, ud over at være blevet advokat, tillige været en årrække i bankverdenen, inden han blev ansat hos Advida Advokater… Read more »

Gratis kursus

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Advokat Dan Jordy fra advida advokater som er specialist i familieret holder i forbindelse med, at udvalget om formueforhold mellem ægtefæller i sommeren 2014 afgiver sin betænkning omkring en modanisering af formueforholdene mellem ægtefæller tre gratis kurser herom henholsvis d. 1 oktober, 5 november, 3. december kl. 19.00 hos advida advokater. Reglerne vil få betydning… Read more »

Den nye forbrugeraftalelov

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

DEN NYE FORBRUGERAFTALELOV Den 13. juni i år træder den nye forbrugeraftalelov i kraft. Den nye forbrugeraftalelov medfører en række ændringer, der må ses som en skærpelse overfor landets virksomheder. Loven kan ifølge sin ordlyd i øvrigt ikke fraviges ved aftale til skade for forbrugeren. Formålet med loven er, dels at gøre handel over grænserne… Read more »

Forældretvister i statsforvaltningen

Skrevet & kategoriseret under Blog.

I forbindelse med en skilsmisse skal forældrene bl.a. forsøge at blive enige omkring deres børn. I de situationer hvor forældrene ikke kan blive enige om børnene - forældremyndighed, bopæl, samvær (samkvem) eller børnebidrag – kan forældrene hver for sig indbringe sagen for Statsforvaltningen. Det sker ved at udfylde en blanket på Statsforvaltningens hjemmeside. Statsforvaltningen indkalder herefter parterne til… Read more »

Erhvervsrådgivning

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Kære Alle, Se Advida Advokaters indlæg mv. i Holbæk sektionen af Erhvervsavisen. Læs artiklen om partnerselskaber her: artikel Eller ring til os nu: 59 43 73 00      

Bopæl. Hvor skal barnet bo?

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Ved samlivsophævelses- og skilsmissesager kan forældrene godt blive enige om de ”store” beslutninger. De mere dagligdagsbeslutninger kræver ikke enighed mellem forældremyndighedsindehaverne. Man skal altså ikke være enige om alting, for at have fælles forældremyndighed. Visse mindre væsentlige beslutninger kan træffes af bopælsforælderen alene. Bopælsforælderen kan selv træffe beslutninger vedrørende den daglige omsorg for barnet, valg… Read more »

Strid om børnene

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

Skal forældremyndigheden bevares fælles? Begrebet ”forældremyndighed” I Forældreansvarsloven beskrives forældremyndigheden således: ”Forældremyndighedsindehaveren skal drage omsorg for barnet og kan træffe afgørelse om dets personlige forhold ud fra barnets interesse og behov”. I dag er det generelt sådan, at både gifte og ugifte forældre til børn født efter den 1. juli 2002 som hovedregel har fælles… Read more »

Skilsmisse og samlivsophævelse

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

NÅR DET IKKE LÆNGERE ER SÅ YNDIGT AT FØLGES AD Skilsmisser er i dag hyppigt forekommende og bevirker, at et samlivsforhold skal afløses af to livsforhold. Selv om vores familiemønstre med dine, mine og vores børn har ændret sig i høj grad de sidste mange år har vi stadig en lovgivning, som er baseret på… Read more »

Arveforhold og testamente

Skrevet & kategoriseret under Blog, Nyheder.

ARV OG TESTAMENTE Arveretten kan overordnet beskrives som de regler der bestemmer, hvem der skal arve ens formue. De arveretlige regler er nærmere opbygget sådan, at den der som arving skal kunne arve, må have det der kaldes arveadkomst. Der er 3 hovedgrupper af arveadkomst: Slægtskabsforhold, Ægteskab eller registeret partnerskab, Testamente. Enhver myndig person, der… Read more »