Afgørelse: Dansk designer forbydes at benytte eget navn i erhvervsmæssig sammen-hæng

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Sø- og Handelsretten har den 30. november 2015 slået fast, at den danske Designer, Benedikte Utzon, ikke må benytte sit navn i erhvervsmæssig sammenhæng. Advida Advokaters bemærkninger: Sagen, således som den er gengivet, viser efter advokat Kim Kochs opfattelse, at der i forbin-delse med virksomhedsomdannelser og andre selskabsretlige transaktioner, skal holdes fokus på de immaterialretlige… Read more »

Partnerselskaber

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Partnerselskabet kan siges, at være en krydsning mellem et aktieselskab & et kommanditselskab   Partnerselskaber er ikke endnu særligt udbredt i Danmark. Baggrunden herfor kan skyldes flere forhold men det kan, set fra min stol, bl.a. skyldes manglende kendskab til selskabsformen, og dette er ærgerligt da selskabsformen rummer mange fordele. Grundlæggende er partnerselskabet et kommanditselskab…. Read more »

Generationsskifte

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Hvad med dit generationsskifte?   Som ejer af en virksomhed vil du måske blive mødt af spørgsmålet ”hvad med dit generationsskifte?”. Spørgsmålet vil unægtelig blive stillet oftere, når man som ejer af en virksomhed nærmer sig seniorårene. Tilhørsforhold og nye beslutninger Der kan ikke herske tvivl om, at det at skabe og forme sin egen… Read more »

Arv

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Arveretten kan overordnet beskrives, som de regler der bestemmer, hvem der skal arve ens formue   De arveretlige regler er nærmere opbygget sådan, at den der som arving skal kunne arve, må have det der kaldes arveadkomst. Der er 3 hovedgrupper af arveadkomst: Slægtskabsforhold Ægteskab eller registeret partnerskab Testamente Derimod ligestilles samlivsforhold – uanset hvor… Read more »

Testamente

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Dit vigtige testamente   Såfremt man ikke opretter testamente, vil alt hvad man efterlader sig blive fordelt i henhold til arvelovens almindelige bestemmelser. Efterlader man sig således en ægtefælle og børn fordeles arven den anden med halvdelen til ens ægtefælle og den anden en halvdel til ligelig deling mellem ens børn. Efterlader man sig alene… Read more »

Skilsmisse

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Når det ikke længere er så yndigt at følges ad   Skilsmisser er i dag hyppigt forekommende og bevirker, at et samlivsforhold skal afløses af to livsforhold. Selv om vores familiemønstre med dine, mine og vores børn har ændret sig i høj grad de sidste mange år, har vi stadig en lovgivning, som er baseret… Read more »

Uskiftet bo

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Er uskiftet bo en ubetinget fordel?   Når en ægtefælle dør, giver den gældende arvelov ret til, at den længstlevende ægtefælle kan vente med at udrede arv til parternes fælles børn ved at benytte sig af den kendte mulighed til at side i uskiftet bo. I sammenbragte familier er uskiftet bo ikke en ret; det… Read more »

Lovforslag om deling

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Lovforslaget til nye regler om ægtefællers formueordning   I slutningen af sidste måned blev der offentliggjort en betænkning med forslag til nye regler om ægtefællers økonomi. Det skal indledningsvis bemærkes, at der er tale om en betænkning fra et fagudvalg, der blev sat af Ministeriet for børns ligestilling, integration og sociale forhold, og som har… Read more »

Tilbagebetaling af grundskyld

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Som boligejer skal man betale skat af både ejendomsværdien og grundværdien   Ejendomsværdien fastlægges med udgangspunkt i en vurdering af hhv. bygningens værdi, hhv. grundens værdi. Grundværdien skal anses som udtryk for, hvad grundens værdi måtte være i frit salg. Der betales således både skat af hele ejendommens værdi – ejendomsværdiskat – og skat af… Read more »

Købsaftalen

Skrevet & kategoriseret under Blog.

Købsaftalen - det vigtigste dokument i en bolighandel   Købsaftalen er det vigtigste dokument i en bolighandel. Den indeholder alle vilkår for handlen, og binder køber og sælger ved underskrift. Skødet derimod er kun en kvittering for det, du allerede har købt. Købsaftalen omhandler alle handlens vilkår, bl.a. pris, overtagelsesdato, fakta om ejendommen, ansvarsfraskrivelser, finansiering og mange… Read more »